Zaloguj się:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z witryny internetowej i polityka prywatności

Dokonując zamówienia poprzez formularz zamówienie kuriera, zapytań ofertowych i innych, Użytkownik strony www.pack4you.pl , udostępnia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Firma: Pack4you Katarzyna Rycharska używa danych osobowych tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników korzystających z usług jest Katarzyna Rycharska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pack4you Katarzyna Rycharska. Użytkownik decydując się na podanie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) oraz dalszymi przepisami wydanymi po wejściu w życie w/w rozporządzenia o ochronie danych. Dane administratora Katarzyna Rycharska. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, adres do korespondencji, mail [email protected] telefon 502553273. Na podstawie art 37 nie został powołany powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) i Katarzyna Rycharska wykonuje obowiązki samodzielnie. 

Definicje

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://pack4you.pl

Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu

Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej

Przedsiębiorcy JDG – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Postanowienia ogólne

1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem: https://pack4you.pl

2 Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.

3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu kierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Cel, podstawa oraz czas przetwarzania danych

1 Rejestracja Konta klienta

1.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zarejestrowały swoje konto w Serwisie https://pack4you.pl

1.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

1.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie.

1.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

1.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są do czasu wykonania umowy (np. usunięcia konta z Serwisu), a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

1.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można założyć konta.

2 Obsługa zamówienia w sklepie:

2.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://pack4you.pl

2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

2.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,  a także w związku z realizacją obowiązków związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

2.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

2.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

2.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć zamówienia.

3 Formularz kontaktowy:

3.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

3.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

3.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

3.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Do upływu przedawnienia roszczeń.

3.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

4 Newsletter:

4.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które zapisały się na Newsletter.

4.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

4.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

4.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

4.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

4.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości zapisania się na Newsletter.

4.5 Informacja o dostępności produktu:

4.5.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które chcą otrzymać informację o dostępności produktu.

4.5.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

4.5.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udzielenie informacji o dostępności produktu.

4.5.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Udzielnie informacji o dostępności produktu na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4.5.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia informacji lub do momentu wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.5.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji.



Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

1  W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

1.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

1.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

1.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

1..4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

1.5 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe,

1.6 Operator systemu opinii,

1.7 Współpracownicy i pracownicy.

1.8Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

 

Uprawnienia użytkownika serwisu

1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym uprawnienia:

1.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym kopię tych danych.

1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

1.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: (a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw  wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

1.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Co do zasady dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.



Polityka plików cookies

1 Cel wykorzystywania plików cookies

1.1 Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.

1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

2 Rodzaje plików cookies:

2.1  Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:

2.2 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

3 Google Analytics

4Piksel Meta (Facebook)

Zarządzanie plikami cookies:

1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik  nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://pack4you.pl

Pozostałe

 1. 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zleceń określonych w § 1 ust. 1 Regulaminu są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kurier w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kuriera z Użytkownikiem

  2.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym będzie przeszkodę w zawarciu i realizacji Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. 

  3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Pack4you w celach wskazanych w Regulaminie.

  4. Firma "Pack4you" zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania strony (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników strony ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą. W przypadku braku takiej zgody Użytkownik ma prawo zastrzec taką odmowę przesyłając taką informację drogą mailową na adres firmy Pack4you. 

  5. Pack4you zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Pack4you poprzez przesyłanie pisemnej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pack4you.pl chyba, że adres jest niezbędny do prawidłowego wykonania wcześniej zleconej usługi.

  6. Pack4you zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Pack4You – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Pack4You czynności związane ze świadczeniem usług przez Pack4You. Pack4You wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z witryną internetową Pack4You w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu na portalu www.pack4you.pl

  8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Pack4you następujących danych : adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przyszedł na stronę www.pack4you.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta oraz innych informacji transmitowanych protokołem http.

  9. Pack4You informuje, że podczas przeglądania strony internetowej portalu firmy Pack4You - www.pack4you.pl używane są przez Pack4You pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony www.pack4you.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

  10. Zabrania się kopiowania, modyfikowania danych umieszczonych na stronie www.pack4you.pl,

  11. Wszelkie zastrzeżenia, co do działalności strony www.pack4you.pl, oraz zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 Bezpieczeństwo danych

1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.



Postanowienia końcowe

1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.

3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2024 r.