Zaloguj się:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH

§ 1. Przedmiot wykonywanych usług

1. Zleceniobiorca przy pomocy strony internetowej świadczy usługi przekazywania zleceń Kurierowi oraz przygotowaniu przez Zleceniodawcę produktów oferowanych przez Kuriera, których zakres można znaleźć w serwisie www.pack4you.pl. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według Cennika. Usługi dadatkowe podane są w cenniku usług dodatkowych. Przyjmowanie usług odbywa się w każdy dzień do godz. 22. Odbiór i dostawa przesyłek odbywa się w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w przypadku firm do godzin 16, osób prywatnych do 18. Biuro Pack4you czynne jest od godz. 8 - 16. Po tych godzinach można kontaktować się pod wskazanymi na stronie internetowej telefonami komórkowymi do godziny 16.00, za pomocą mail do godziny 22. 

§ 2. Definicje

Zleceniobiorca – firma Pack4you Katarzyna Rycharska z siedzibą w Bydgoszczy 85-307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 72, NIP 559-135-32-98, REGON 34079863

Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna (Nadawca, Odbiorca) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie u Zleceniobiorcy.

Klient - Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Zleceniobiorcą czynności prawnej z zakresu usług opisanych w § 1 niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nadawca: osoba, która wydaje Przesyłkę Zleceniobiorcy, wraz z dokumentami nadania przesyłki.

Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera.

Kurier – zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne - partner zleceniobiorcy, mający odrębny regulamin,

Potwierdzenia nadania – (PN) – dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki.

List przewozowy - dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki, na który składa się m.in. naklejka adresowa.

Dokumenty - inne dokumenty niż Potwierdzenie nadania, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi lub Usług dodatkowych.

Naklejka adresowa – dokument dołączany do każdej paczki.

Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Przesyłki Odbiorcy lub nieudanej próbie odebrania Przesyłki od Nadawcy

Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu Pack4you.pl określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

Przesyłka - towar nadany przez Nadawcę objęty regulaminem danej firmy kurierskiej - kuriera.

§ 3. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę "Pack4you" Katarzyna Rycharska z siedzibą firmy przy ulicy Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 112148
  2. Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest podpisane przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcę - pokwitowania odbioru przesyłki: Polecenie nadania, Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
  3. Zleceniodawca przekazując Przesyłkę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
  4. Zleceniodawca zobowiązany jest nadać na wysłanym przez "Pack4you" liście przewozowym, potwierdzeniu nadania i naklejce lub dostarczonej przez Kuriera naklejce na paczkę. Pack4you nie wyraża zgody na przesyłanie przesyłki na innym dowodzie nadania, chyba, że Zleceniodawca dostanie taką zgodę od Pack4you Za poprawne wypełnienie danych na dowodzie nadania, liście przewozowym odpowiada Zleceniodawca i ponosi wszelkie opłaty związane przesyłaniem przesyłki lub palety.
  5. Zleceniodawca podpisując list przewozowy, lub przesyłając drogą elektroniczną zlecenie zamówienia Kuriera, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dla stron wiążące.
  6. Pack4you przekazuję do informacji wprowadzone przez Pack4you zlecenie do programów Kuriera. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenie danych z rzeczywistością.
  7. Wagi i wymiary przesyłek są weryfikowane na magazynie Kuriera. W przypadku stwierdzenie różnić między zadeklarowanym zleceniem, a stwierdzonymi różnicami przez Kuriera. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy w kwocie. Wskazuje się wagę brutto z opakowaniem.
  8. Pack4you zobowiązuje się do dokonania zleconych mu usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Wysyłającego.
  9. "Pack4you nie jest związany pisemnymi instrukcjami poczynionymi przez Zleceniobiorcę lub Kuriera na Przesyłce, w tym szczególności na Liście Przewozowym lub innych Dokumentach, sprzecznymi z przepisami prawa, Umową lub warunkami zawartymi w Regulaminie.
  10. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania przesyłki w stanie umożliwiającym wykonanie zlecenia a w szczególności bez naklejek, niepotrzebnych , według zasad i standardów określonych w regulaminie Kuriera. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w liście przewozowym oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia i ubytku. W szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone ( w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie, wypełnienie (pianka, styropian) uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki. Szczegółowe zasady dotyczące należytego zabezpieczenia przesyłki regulują wytyczne kurierów w ich regulaminach. Można je znaleźć również tu http://www.pack4you.pl/zasady-pakowania/. Przewóz towarów w opakowaniach innych niż zgodnych z regulaminem, może narazić Nadawcę na uszkodzenie towarów, dodatkowe koszty, jak i ryzyko zwrotu towarów na koszt Nadawcy.
  11. "Pack4You" jest uprawniony do odmowy wykonania zlecenia, jeśli stanowiło to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
  12. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w każdym kraju. Przesyłki podlegają kontroli celnej lub kontroli przedstawicieli władz państwowych, co może spowodować opóźnienie w doręczeniu.
  13. „Pack4You” zastrzega sobie prawo do odmowy lub zawieszenia świadczenia usług w odniesieniu do przesyłki, na której nie umieszczono informacji umożliwiających kontakt z nadawcą i odbiorcą (nieprawidłowe zaadresowanie), oraz artykułów, które nie nadają się do transportu, nie są dostatecznie opisane lub odpowiednio zaklasyfikowane lub nie są zapakowane i oznakowane w sposób odpowiedni do usługi lub jeżeli nie towarzyszy im wymagana dokumentacja.
  14. Pack4you ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej a w szczególności dowodu tożsamości, poprzez przesłanie jego skanu.
  15. Jeśli wystąpią przyczyny niezależne od Zleceniobiorcy, "Pack4you" zastrzega sobie prawo, odmowy wykonania usługi.
  16. W przypadku przesyłek w usłudze STANDARD czas dostawy nie jest gwarantowany i może się wydłużyć. Przesyłki dostarczane są na zasadach określonych przez regulaminy Kurierów.
  17. Pack4You przyjmuje odpowiedzialność za czynności należące do Pack4you na kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) lub może być dodatkowo ubezpieczona  przez Zleceniodawcę - w kwocie 1% wartości zlecenia. Deklaracje innej kwoty ubezpieczenia i wartości paczki, musi posiadać formę pisemną (fax email itp.) potwierdzoną przez obydwie strony. Powyższe postanowienie nie wyklucza możliwości dochodzenia od Pack4You odszkodowania na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie usług reprezentowanych przez Kuriera jest według zasad przewozui regulmainu wybranego przewoźnika. ł 
  18. Dokumenty wysłane nie podlegają ubezpieczeniu, gdyż nie posiadają wartości handlowej i nie można ustalić ich wartości.
  19. Pack4you jako firma prywatna, zastrzega sobie możliwość odmówienia zrealizowania usługi, jeśli w jego opinii istnieją przeszkody uniemożliwiające prawidłowo wykonanie zlecenia.
  20. Kurier odbierający Przesyłkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie oraz Umowie.
  21. Przed wysyłką towarów nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem KURIERÓW UPS, RABEN, Hellmann i DPD, Fedex, DHL, Suus Erontrans oraz zasadami wysyłania przez nich ich paczek. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady wysłania paczek poza Unię Europejską oraz zasady dotyczące wysyłania żywności, lekarstw, przepisów sanitarnych.
  22. W przypadku braku odbioru przesyłki w dniu nadania lub problemów z realizacją zlecenia, należy niezwłocznie zgłosić taką informację do "Pack4You".
  23. Realizacja zleceń odbywa się tylko na podstawie opłaconych zamówień, chyba, że podpisane umowy między stronami dopuszczają możliwość rozliczania się przelewowego.
  24. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin Kuriera UPS, RABEN, Hellmann, DPD.
   1. Regulamin GLS
   2. Regulamin UPS
   3. Regulamin RABEN
   4. Regulamin Hellmann
   5. Regulamin SUUS
   6. Regulamin DPD

 

  Ogólne zasady realizacji zleceń dostępne są pod adresami:
  1. Dla UPS - http://www.pack4you.pl/informacje-ups
  2. Dla GLS - http://www.pack4you.pl/informacje-gls
  3. Dla Raben, Hellmann, SUUS, Fedex, Erontrans, DHL, Fedex - https://www.pack4you.pl/informacje-palety
  4. Dla DPD - https://www.pack4you.pl/informacje-dpd

§ 4. Towary wyłączone z przewozu

 1. Firma "Pack4you odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary lub rzeczy, które zostały wyłączone z przewozu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także, gdy przesyłka zawiera towary lub rzeczy uznane przez Kuriera GLS i UPS za wyłączone z przewozu:
   1. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem GLS
    1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
    2. rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
    3. gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
    4. dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
    5. telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
    6. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
    7. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
    8. rzeczy przewożone pod plombą celną,
    9. żywe zwierzęta i rośliny,
    10. towary wymagające temperatury kontrolowanej,
    11. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
    12. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe
    13. alucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
    14. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
    15. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
    16. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
    17. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
    18. rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
    19. instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
    20. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
    21. towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
    22. produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.
   2. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem UPS
    1. Towary wyłączone z eksport, Artykuły zabronione.
     Nie wysyłamy następujących towarów:
     • napoje alkoholowe;
     • skóry zwierząt (niedomowych);
     • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
     • towary/materiały niebezpieczne;
     • Broń palna
     • futra;
     • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
     • żywe zwierzęta;
     • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
     • towary łatwo psujące się;
     • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
     • Rośliny
     • materiały pornograficzne;
     • Nasiona
     • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
     • tytoń i wyroby tytoniowe;
     • bagaż pozostawiony bez opieki.

     W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

     Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

     Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

     Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem UPS.

     Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.


     Towary wyłączone z eksportu, Artykuły zabronione
     Nie wysyłamy następujących towarów:
     • napoje alkoholowe;
     • skóry zwierząt (niedomowych);
     • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
     • towary/materiały niebezpieczne;
     • broń palna;
     • futra;
     • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
     • żywe zwierzęta;
     • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
     • towary łatwo psujące się;
     • dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
     • rośliny;
     • materiały pornograficzne;
     • Nasiona
     • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
     • tytoń i wyroby tytoniowe;
     • bagaż pozostawiony bez opieki.

     Pewne kraje określają więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą zabronionych towarów eksportowych każdego kraju.

     Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu jakiejkolwiek paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny, lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

     Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

     Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

     Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem UPS

     Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

     Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem UPS.

     Zadeklarowana wartość
     Wartość deklarowana nie jest ubezpieczeniem. Wartość deklarowana paczki wyznacza maksymalną 
     odpowiedzialność finansową za zgubioną lub zniszczoną paczkę. W 
     przypadku paczek bez wskazanej wartości deklarowanej odpowiedzialność 
     firmy UPS jest ograniczona do 100,00 USD (lub odpowiednika tej kwoty w 
     walucie lokalnej). Można zadeklarować wyższą wartość przesyłki do 
     maksimum dozwolonego w danym kraju/terytorium, wprowadzając wartość 
     deklarowaną do systemu wysyłkowego i płacąc opłatę dodatkową. Przy 
     zadeklarowaniu wartości przekraczającej 100 USD (lub równowartości w 
     walucie lokalnej) nie otrzymuje się żadnej formy ubezpieczenia. 
     Spedytorzy chcący posiadać ubezpieczenie ładunku, ubezpieczenie od 
     wszelkiego ryzyka lub inną formę ubezpieczenia powinni wykupić takie 
     ubezpieczenie od strony trzeciej.*

     Limity deklaracji wartości i ograniczeń odpowiedzialności UPS (w tym paczek, które nie są odpowiednio zapakowane) opisane są w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS dostępnych na stronie ups.com. Dla przesyłek, których oryginalnym krajem nadania nie są Stany Zjednoczone , prosimy zapoznać się z Warunkami Świadczenia Usług UPS odpowiednimi dla kraju nadania.

     * Nadawcy znajdujący się w USA, którzy chcą wykupić ubezpieczenie cargo, ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, lub inną formę ubezpieczenia dla swoich przesyłek mogą skontaktować się z Capital UPS Insurance Agency, Inc., dzwoniąc pod numer 1-877-242-7930 w godzinach 8:00 a.m - 20:00 p.m. (EST) czasu wschodniego i zapytać o możliwości ubezpieczenia.
   3. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Raben

    Krajowe

    Przewoźnik nie świadczy usług w zakresie przewozu następujących towarów i przedmiotów:

    1. Towarów o znaczeniu strategicznym, będących uzbrojeniem, tj. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów, ich części i technologii wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.. 6a ust.3 (DzU 2000.119.1250 wraz ze zmianami) [Przewóz towarów o znaczeniu strategicznym będących produktami podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem WE nr 428/2009 jest traktowany jako usługa pomocnicza i nie podlega zasadom wspólnotowego systemu kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania.]
    2. towarów niebezpiecznych (ADR):
     • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe;
     • Klasa 2 Gazy i aerozole trujące z nalepkami 2.3, Gazy i aerozole palne z nalepkami 2.1 w opakowaniach powyżej 500 ml.;
     • Klasa 3 Materiały wybuchowe ciekłe odczulone (kod klasyfikacyjny D);
     • Klasa 4.1 Materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny SR2); Materiały samoreaktywne niewymagające temperatury kontrolowanej o numerach UN: 3221, 3222, 3223, 3224. Materiały wybuchowe stałe odczulone ( kod klasyfikacyjny D i DT);
     • Klasa 4.2 Materiały I grupy pakowania;
     • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej P2; Nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej o nr UN: 3101; 3102; 3103;3104;
     • Klasa 6.1 Materiały I grupy pakowania;
     • Klasa 6.2 Materiały zakaźne;
     • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze;
    3. materiałów sypkich (luzem);
    4. materiałów płynnych (w cysternach);
    5. przesyłek ponadgabarytowych;
    6. mienia przesiedleńczego;
    7. alkoholi wysokoprocentowych;
    8. wyrobów tytoniowych;
    9. dzieł sztuki;
    10. kamieni szlachetnych i biżuterii;
    11. metali szlachetnych;
    12. sadzy technicznej;
    13. roślin i zwierząt;
    14. papierów wartościowych;
    15. zwłok i szczątków zwłok ludzkich;
    16. przesyłek pocztowych;
    17. innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 ustawy Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami);
    18. przesyłek dłuższych niż 2,2 metra
    19. przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku,
    20. produktów szybko psujących się,
    21. produktów mrożonych,
    22. przesyłek, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba, że wdanym przypadku umówiono się inaczej),
    23. odpadów
    24. towarów i przedmiotów szczególnie podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym.

    W przypadku załadunku przesyłki, w skład której wchodzą wyżej wymienione towary, Przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie tego towaru, a także ma prawo odmówić przyjęcia tego towaru na miejscu.

    Dodatkowo załadowca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenie towarów innych klientów lub własności Przewoźnika przez załadunek takiej przesyłki i będzie obciążony administracyjnymi karami pieniężnymi lub odpowiedzialnością cywilną nałożoną na Przewoźnika przez władze polskie.

    W razie wątpliwości dotyczących towarów, które mają zostać wysłane do Przewoźnika, przed ewentualną wysyłką prosimy o wcześniejszy kontakt z terenową jednostką organizacyjną.

    Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o. „Przedmioty wyłączone z przewozu” wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2015 r. i zastępuje Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o. o. „Przedmioty wyłączone z przewozu” w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2009 r.

    Firma Pack4you nie przyjmuje do przewozu dla przesyłek dłużycowych, zawierających elementy drewniane, plastikowe, elementy kruche, szklane. W każdym innym rodzaju przesyłek, wymagane, odpowiednie zabezpieczenia przesyłki, zgodnie z zasadami pakowania przesyłek.

    Międzynarodowe

    Przewoźnik nie świadczy usług w zakresie przewozu następujących towarów i przedmiotów:

    1. Towarów o znaczeniu strategicznym, będących uzbrojeniem, tj. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów, ich części i technologii wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.. 6a ust.3 (DzU 2000.119.1250 wraz ze zmianami) [Przewóz towarów o znaczeniu strategicznym będących produktami podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem WE nr 428/2009 jest traktowany jako usługa pomocnicza i nie podlega zasadom wspólnotowego systemu kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania.]
    2. towarów niebezpiecznych (ADR):
     • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
     • Klasa 2 Gazy o innej klasyfikacji niż , UN1057, UN1950 oraz UN2037 (kody klasyfikacyjne A i F)
     • Klasa 4.1 Materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny SR2), Materiały samoreaktywne niewymagające temperatury kontrolowanej o numerach UN: 3221, 3222
     • Klasa 4.2 Materiały I grupy pakowania
     • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny P2), Nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny P1) o numerach UN: 3101, 3102
     • Klasa 6.1 Towary GP I ( GP – Grupa Pakowania) przewożone drogą morską
     • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
     • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
     • Klasa 9 Materiały o podwyższanej temperaturze (kod klasyfikacyjny M9 i M10)
    3. ładunki masowe (całokontenerowe i drobnicowe);
    4. towary płynne;
    5. towary ponadgabarytowe;
    6. mienie przesiedleńcze;
    7. napoje spirytusowe;
    8. towary wymagające temperatury kontrolowanej w standardowym systemie sieci drobnicowej;
    9. wyroby tytoniowe;
    10. dzieła sztuki; kamienie szlachetne i biżuteria; metale szlachetne;
    11. zwierzęta;
    12. papiery wartościowe;
    13. ciało ludzkie, zwłoki i szczątki;
    14. przesyłki pocztowe;
    15. sadza,
    16. rośliny doniczkowe,
    17. towary łatwo psujące się, w szczególności spożywcze, weterynaryjne,
    18. wyroby mrożone,
    19. odpady,
    20. przesyłki wymagające wyspecjalizowanego transportu bądź składowania, w szczególności produkty farmaceutyczne (zgodnie z polskim prawem farmaceutycznym).
    21. towary szczególnie narażone na uszkodzenia w transporcie drogowym
    22. oraz pozostałe towary wyłączone z przewozu wg polskiego prawa przewozowego Art. 36 (Dz.U. nr. 272 od 1984 roku).

    W przypadku załadunku przesyłki, w skład której wchodzą wyżej wymienione towary, Przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie tego towaru, a także ma prawo odmówić przyjęcia tego towaru na miejscu.

    Dodatkowo załadowca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenie towarów innych klientów lub własności Przewoźnika przez załadunek takiej przesyłki i będzie obciążony administracyjnymi karami pieniężnymi lub odpowiedzialnością cywilną nałożoną na Przewoźnika przez władze polskie.

    W razie wątpliwości dotyczących towarów, które mają zostać wysłane do Przewoźnika, przed ewentualną wysyłką prosimy o wcześniejszy kontakt z terenową jednostką organizacyjną.

   4. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem DPD
    1. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
    2. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, substancje odurzające i inne o działaniu psychoaktywnym, w tym popularnie nazywane dopalaczami za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
    3. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
    4. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
    5. przesyłka zawiera tytoń, wyroby alkoholowe lub żywność;
    6. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
    7. przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
    8. przesyłka zawiera dzieła sztuki, zabytki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne, bony towarowe, karty płatnicze, karty kredytowe;
    9. przesyłka zawiera dokumenty przetargowe;
    10. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
    11. przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce i w krajach, na terenie których usługa jest świadczona, ww. przepisy prawa przewidują ograniczenia w przewozie danych rzeczy lub ustanawiają szczególne warunki przewozu;
    12. przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
    13. przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne;
    14. przesyłka nie posiada wymaganej prawem dokumentacji;
    15. przesyłka zawiera rzeczy wyłączone z przewozu zgodnie z „Wykazem towarów zabronionych lub objętych ograniczeniami i restrykcjami w transporcie międzynarodowym DPD SP“ zamieszczonym na stronie internetowej www.dpdpickup.pl.
   5. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem BROKER DHL
    1. DHL Express nie przyjmuje przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.
    2. W przypadku nadania przesyłki, której DHL Express nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.
   6. Dla przesyłek wysłanych za pośrednictwem BROKER FEDEX 
    1. zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary
    2. bagażniki, chłodnice
    3. łóżka, kanapy, wersalki, fotele
    4. wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika
    5. towary z elementami szklanymi
    6. opakowania szklane 
    7. deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty, bramki, stoły bilardowe, ping pongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy
    8. rowerki treningowe
    9. lady chłodnicze
    10. drabiny
    11. produkty łatwo i szybko psujące się
    12. rośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria
    13. pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe; części broni palnej
    14. broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki
    15. imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji
    16. sejfy, kasy pancerne
    17. bramy, ogrodzenia, kraty
    18. elementy budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki)
    19. futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlane
    20. kleje i farby w plastikowych wiaderkach 
    21. płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych)
   7. Przedmioty wyłączone z transportu w firmie DHL:

    1. zwierzęta, ryby, ptaki (żywe);
    2. ludzkie szczątki i zwierzęce lub prochy; futra i kość słoniowa;
    3. sztaby (dowolnych drogocennych metali); kamienie szlachetne luzem;
    4. gotówka (banknoty, monety) papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
    6.pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe; części broni palnej;
    7.broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki;
    8.imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji;
    9. towary nielegalne lub niebezpieczne;
    10.antyki, dzieła sztuki;
    11. banderole/naklejki celne;
    12. alkohol i papierosy;
    13.narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu;
    14. towary chemicznie i biologicznie aktywne;
    15. artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;
    16.biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali;
    17. inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;
    18.towary, które podlegają ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


    Firma DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa przewozowego lub pocztowego ( zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).
 2. GLS Poland nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.
 3. GLS Poland przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczenia rzeczy wyłączonych ze świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w pkt. V ust. 1 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.

§ 6. Zwroty przesyłek

 1. W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez Pack4you Zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę.
 2. Zwroty przesyłek następują zgodnie z regulaminem Kuriera wybranego przez Zleceniodawcę do przewozu przesyłki.

§ 7. Opłaty za usługi

 1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, cennik usług dodatkowych, lub umowa zawarta pomiędzy Pack4you i Zleceniodawcą.
 2. Należność za przesyłkę powinna być wnoszona gotówką w siedzibie Pack4you w momencie nadania przesyłki lub przelewem zaraz po złożeniu zlecenia na konto bankowe Pack4you 21 1050 1139 1000 0091 2607 0318 , oraz za pomocą sytemu automatycznych płatności PayPal lub PayU, według zasad regulaminu usługi płatności - PayPalm PayU
 3. Na życzenie Zleceniodawcy Pack4you wystawia fakturę VAT. Koszt wysłania faktury pobierany jest zgodnie z cennikiem publicznego operatora pocztowego Poczta Polska. W innym przypadku jak powyższy Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu w formie elektronicznej.
 4. Wystawienie faktury przelewowej dla przedsiębiorców możliwe jest tylko i wyłącznie po podpisaniu z Klientem umowy lub deklaracji współpracy i przesłania do firmy Pack4you dokumentów rejestrowych firmy umożliwiających właściwe wystawienie faktury
 5. W przypadku nie dokonywania płatności w terminie, firma Pack4you zastrzega sobie cofnięcia płatności przelewowych.
 6. Pack4you zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek lub otrzymanej należności Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia wymagalnych roszczeń przysługujących Pack4you.
 7. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Zleceniodawcę skutkować będzie zwrotem przesyłki na jego koszt.
 8. W przypadku skorzystania z kuriera GLS i anulowanie zlecenia przez zleceniodawcę już po wpisaniu go do sytemu GLS – Zleceniodawca może być obciążony kwotą 10 zł, którą GLS obciąża Zleceniobiorcę za anulowanie zlecenia.
 9. Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania prawidłowej, rzeczywistej wagi i wymiarów przesyłki. Zatrzymanie przesyłki z uwagi na nieprawidłową wagę na terminalach przeładunkowych może spowodować konieczność poniesienia przez Zleceniodawcę dodatkowych należności związanych z koniecznością dopłaty za dodatkowy ciężar rzeczywisty lub wymiarowy.
 10. Ponowne zlecenie odbioru po nieudanej próbie nadania z przyczyn Kuriera odbierane jest bez dodatkowych kosztów, lub kwota może być zwrócona w pełnej wysokości opłaty usługi za przewóz.
 11. Kurierzy odbierają Przesyłki z domu Nadawcy i dostarczają do domu Odbiorcy bez dodatkowych opłat. W przypadku palet – rampa - rampa. Kurier GLS zastrzega dostawę do najbliższego parcel shopu.
 12. W przypadku kiedy Kurier w wyniku nadania Przesyłki na innym niż wygenerował Pack4you , naliczy standardową opłatę z aktualnego cennika bez rabatów oraz opłatę za transport przesyłki oraz koszty przeniesienia płatności pokryje Zleceniodawca.
 13. Pack4you zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w cenniku, które będzie publikował na stronie www.pack4you.pl. Zlecenia rozpoczęte przed zmianą cennika będą realizowane w oparciu o cennik obowiązujących w chwili dokonania zlecenia
 14. Usługi podstawowe lub dodatkowe nie uwzględnione w cenniku na stronie lub do umowy naliczone będą według obowiązującego cennika firmy kurierskiej, której powierzono wykonanie usługi.
 15. Za anulowanie przesyłki wpisanej do sytemu Kuriera, pobiera się opłatę 15 zł brutto. Opłata odejmowana jest przy zwrocie pieniędzy na konto Klienta. Przypadku innych obciążeń ciążących na przesyłce, również potrąca się je z kwoty opłaconej przesyłki przez Klienta.
 16. Należność za przesyłkę powinna być wnoszona gotówką w siedzibie Pac4you w momencie nadania przesyłki lub przelewem niezwłocznie po złożeniu zlecenia na konto bankowe Pack4you 21 1050 1139 1000 0091 2607 0318 , oraz za pomocą systemu automatycznych płatności PayPal lub PayU, zgodnie z zasadami regulaminu usługi płatności Paypal, PayU.
 17. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 18. Firma oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę. W przypadku korzystania z narzędzi „Wiarygodne Opinie” (potransakcyjne ankietowanie użytkowników), Firma powierza Opineo.pl zgodnie z art. 31 Ustawy przetwarzanie danych osobowych (adresów e-mailowych) użytkowników w celu przeprowadzenia badania opinii użytkowników (badanie opinii publicznej) w przedmiocie przeprowadzonej pomiędzy użytkownikiem a firmą transakcji. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez użytkownika w terminie 14 dni od daty wysłania ankiety, przekazany adres e-mailowy użytkownika jest trwale usuwany z bazy Opineo.pl. Firma oświadcza, iż powyższe działanie jest zgodne ze wszelkimi wymogami przewidzianymi przez Ustawę, w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 19. Zwroty pobrań możliwe są wyłącznie po wypłacie przez Przewoźnika. Wypłacana jest kwota pobrania po wpłaceniu na konto Pack4you od przewoźnika. Rozliczenie przewoźnika trwa około 2-3 tygodnie od dnia dostawy przesyłki. 

§ 8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. Firma Pack4you z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usługi ponosi odpowiedzialność na zasadach określonym w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.

§ 9. Reklamacje

 1. Pack4you pośredniczy w rozpatrzeniu reklamacji w ten sposób, że przyjmuje reklamację i jeżeli nie dotyczy ona usług pośrednictwa świadczonych przez Zleceniobiorcę przekazuje ją wybranej do przewozu przez Zleceniobiorcę firmy kurierskiej.
 2. Sposób rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń określa regulamin wybranej do przewozu przez Zleceniobiorcę firmy kurierskiej.
 3. Zasady odpowiedzialności i warunki reklamacji za przewóz przesyłki określa regulamin zewnętrznej firmy, która odpowiedzialna jest za wykonanie usługi przewozu.
 4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Zleceniodawca, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo, chyba że dokument taki nie jest wymagany w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie przewidzianym przez regulamin zewnętrznej firmy kurierskiej, licząc od dnia wniesienia reklamacji.
 6. Reklamacja dotycząca zakresu usług pośrednictwa świadczonych przez Zleceniobiorcę, będzie rozpatrywana nie później jednak niż w terminie 30 dni.
 7. Jeśli reklamacje wniosła osoba nieuprawniona "Pack4you" wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia wezwania .
 8. Jeżeli reklamacja zostanie poprawiona lub uzupełniona w terminie, termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od daty jej uzupełnienia.
 9. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie lub Imię i Nazwisko i adres na jaki może zostać przekazany przekaz pocztowy,
  2. nazwę oraz siedzibę firmy"Pack4you"
  3. kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
  4. odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia,
  5. wykaz załączonych dokumentów,
  6. podpis reklamującego,
  7. w przypadku uszkodzenia przesyłki dołączenie sporządzonego protokołu szkody przez kuriera
  8. numer konta na które należy zwrócić odszkodowanie.
 10. Pack4you może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni, zwłaszcza jeśli może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 11. Brak któregokolwiek z elementów określonych w punktach 7 a-h nie powoduje uznania reklamacji za nie wniesioną. Jeżeli reklamacja została przez reklamującego poprawiona lub uzupełniona termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od daty jej uzupełnienia lub poprawienia.
 12. Pack4You zaleca sprawdzenie przesyłki przy kurierze, upewnienie się czy stan opakowania np. kartonu nie jest naruszony, tj. przedziurawiony, zgnieciony, podarty czy odkształcony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, zaleca się otworzyć przesyłkę wyłącznie przy kurierze i sprawdzenie czy zawartość przesyłki nie uległa naruszeniu oraz w razie potrzeby spisanie protokołu szkody z udziałem kuriera. Stwierdzoną szkodę należy niezwłocznie zgłosić firmie Pack4you.
 13. Firma UPS zastrzega sobie pozostawienie opakowania przesyłki w celu jego weryfikacji
 14. Cena przesyłki jest uzależniona od zadeklarowanej przez Klienta jej wagi i wymiarów. Waga i wymiary są weryfikowane w magazynach przewoźników (nie przez kurierów). W przypadku niezgodności zadeklarowanej wagi i wymiarów lub dopłat za usługi dodatkowe np niesort paczki, Pack4you zastrzega możliwość domagania się dopłaty za usługę, zgodnie z cennikiem, po otrzymaniu informacji od przewoźnika o niezgodności zadeklarowanych w/w parametrów. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w tym zakresie. W tym celu Klient winien przesłać dowód potwierdzający zadeklarowaną przez niego wagę i wymiary przesyłki.

§ 10. Kodeks dobrych praktyk

Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Przez kodeks dobrych praktyk przedsiębiorców rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.0.3).

§ 11. Wypowiedzenie umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do rezygnacji z usług zamówionych na  mocy umowy zawartej z Zleceniobiorcą w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy usługowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że Zleceniobiorca nie rozpocznie świadczenia usług objętych umową usługową przed końcem tego okresu, w którym to przypadku prawo Klienta do rezygnacji z usług. Prawo do rezygnacji przez konsumenta z usług objętych umową wygasa z momentem rozpoczęcia ich świadczenia przez Zleceniobiorcę.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu w sposób dotychczasowo przyjęty w komunikacji ze Zleceniobiorcą.

§ 12. Wymagania techniczne

Do korzystania z witryny Zleceniobiorcy, w tym do składania zleceń na usługi oferowane przez Zleceniobiorcę, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 13. Korzystanie z witryny internetowej i polityka prywatności

 1. Dokonując zamówienia poprzez formularz zamówienie kuriera, zapytań ofertowych i innych, Użytkownik strony www.pack4you.pl , udostępnia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Firma: Pack4you Katarzyna Rycharska używa danych osobowych tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników korzystających z usług jest Katarzyna Rycharska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pack4you Katarzyna Rycharska. Użytkownik decydując się na podanie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) oraz dalszymi przepisami wydanymi po wejściu w życie w/w rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zleceń określonych w § 1 ust. 1 Regulaminu są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kurier w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kuriera z Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym będzie przeszkodę w zawarciu i realizacji Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Pack4you w celach wskazanych w Regulaminie.
 6. Firma "Pack4you" zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania strony (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników strony ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą. W przypadku braku takiej zgody Użytkownik ma prawo zastrzec taką odmowę przesyłając taką informację drogą mailową na adres firmy Pack4you.
 7. Pack4you zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Pack4you poprzez przesyłanie pisemnej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pack4you.pl chyba, że adres jest niezbędny do prawidłowego wykonania wcześniej zleconej usługi.
 8. Pack4you zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Pack4You – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Pack4You czynności związane ze świadczeniem usług przez Pack4You. Pack4You wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z witryną internetową Pack4You w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu na portalu www.pack4you.pl
 10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Pack4you następujących danych : adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przyszedł na stronę www.pack4you.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta oraz innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Pack4You informuje, że podczas przeglądania strony internetowej portalu firmy Pack4You - www.pack4you.pl używane są przez Pack4You pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony www.pack4you.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
 12. Pack4You informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze strony www.pack4you.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 13. Zabrania się kopiowania, modyfikowania danych umieszczonych na stronie www.pack4you.pl,
 14. Wszelkie zastrzeżenia, co do działalności strony www.pack4you.pl, oraz zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązujące treści Regulaminu i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie firmy Pack4you oraz w Internecie na stronie www.pack4you.pl
 2. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianych w przepisach szczególnych.
 3. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów - znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin Kuriera UPS, GLS, RABEN, Hellmann, DPD.
  1. Regulamin UPS
  2. Regulamin RABEN
  3. Regulamin Hellmann
  4. Regulamin SUUS
  5. Regulamin DPD
  6. Regulamin DHL
  7. Rhenus